Obchodní podmínky

fyzické podnikající osoby Milana Tůmy, IČO: 88051251, se sídlem Nad Sýpkami1030/5, 594 01, Velké Meziříčí, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona Městský úřad Velké Meziříčí (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, jehož provozovatelem je prodávající. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese shop.milantumaknives.cz (dále jen „webové rozhraní“ nebo „internetový obchod“).
  2. Spotřebitelem se dle § 419 občanského zákoníku rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně řečeno, že se ustanovení vztahuje jen na spotřebitele, vztahuje se ustanovení na jakéhokoliv kupujícího včetně spotřebitele. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
  3. Jsou –li v kupní smlouvě ujednána ustanovení odchylná od obchodních podmínek, mají tato odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je uzavírána zásadně v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Hypertextový odkaz na tyto obchodní podmínky obdrží kupující jako součást potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu zadá.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající tímto sděluje, že:

a) Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového a telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

b) Požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží, nedomluví-li se výslovně v konkrétním případě s kupujícím jinak. Platby probíhají bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány.

c) V případě smluv uzavíraných v rámci těchto obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvy uzavírané na dobu neurčitou.

d) Ceny zboží jsou na webových stránkách provozovaných prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých dalších poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody dodání, podle dodávaného zboží a jeho množství. 

e) Spotřebitel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, není-li dále uvedeno jinak, a to ve lhůtě 14 dnů, která běží v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží nebo v případě, že se kupní smlouva vztahuje k několika druhům zboží či se jedná o dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího, přičemž lze využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na stránkách prodávajícího. Blíže k podmínkám, lhůtě, postupu uplatnění tohoto práva a dalšímu poučení o možnosti odstoupení viz dále.

f) Smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce. Po dokončení objednávky a jejím potvrzení o ní prodávající archivuje data a spotřebiteli ji zašle ve formě, která umožňuje její archivaci a vytištění. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována. Bližší informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy viz dále. 

g) Vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zazelense@cupofplants.cz, případně se spotřebitel může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Případné nejasnosti a dotazy jsme připraveni Vám objasnit prostřednictvím e-mailu info@milantumaknives.com nebo na telefonním čísle 608042330. 


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Prodávající umožňuje kupujícímu na zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu uzavřít kupní smlouvu. 
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, prodávající není jejím plátcem. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré změny cen ve webovém rozhraní obchodu jsou vyhrazeny. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Nákup Zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu je prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. Tímto není vyloučena možnost kupujícího nakoupit u prodávajícího zboží za účelem své podnikatelské – ekonomické činnosti jiným způsobem než prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území České republiky, to s výjimkou informací o nákladech spojených s balením a dodáním nadstandardního množství zboží, kdy v takovém případě bude cena balení a dodání zboží s kupujícím sjednána individuálně. 
5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   • objednávaném zboží (objednávané zboží „přidá“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), to včetně počtu kusů, případně též velikosti zboží,
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, nejedná-li se o dodání nadstandardního množství zboží, viz čl. 3 odst. 3 obchodních podmínek (dále společně jen jako „objednávka“). Objednávka kupujícího je návrhem k uzavření kupní smlouvy. 

6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno, a kupující je povinen, zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, to včetně možnosti kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Podmínkou platnosti objednávky (návrhu k uzavření kupní smlouvy) je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, že objednávku kupujícího obdržel, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím ve znění objednávky je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího na elektronickou adresu kupujícího. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek. Prodávající je však oprávněn od kupní smlouvy jako celku odstoupit, a to zejména v případě, že (i) jedná se o zboží, které není skladem, (ii) jedná se o nedostupné zboží a/nebo (iii) se jedná o nestandardní množství zboží, (iv) prodávající nedisponuje dostatečným množstvím objednaného zboží, (v) že se v případě objednávaného zboží jedná o rozměrné zboží či se jedná o nestandardní množství zboží, apod. V takovém případě bude odstoupení od kupní smlouvy učiněno bez zbytečného odkladu/nejpozději do 3 (třech) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy odesláním emailové zprávy na emailový kontakt kupujícího, přičemž prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu veškeré dosud přijaté plnění. Tímto ujednáním není dotčena možnost smluvních stran uzavřít kupní smlouvu v rozsahu a za podmínek vzájemně sjednaných, a to i způsobem jiným, než prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího prostřednictvím emailové zprávy odeslané na elektronickou adresu kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Nepotvrdí-li kupující svou objednávku nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání žádosti o potvrzení objednávky, pozbývá kupní smlouva účinnosti, smluvní strany jí nejsou vázány a prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu veškeré dosud přijaté plnění.
8. V případě, že došlo k technické/písemné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.
9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1806299018/3030 vedený u Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   b) bezhotovostně platební kartou po internetu prostřednictvím platebního systému Stripe.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Marným uplynutím lhůty dle předchozí věty dochází k automatickému zániku kupní smlouvy s účinky od počátku (ex tunc). Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu/doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu/doklad o zakoupení zboží vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
   Kupující bere na vědomí, že zboží může být dodáno v rozloženém stavu a k jeho plné funkčnosti může být vyžadována montáž; v takovém případě je zboží vždy dodáno spolu s návodem k jeho montáži. 
 1.  

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@milantumaknives.com .
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž kupující tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu takto ujednanou sníženou kupní cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto kupující bere na vědomí a souhlasí s tím.
  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. Zboží může být dodáno i na místo sjednaného výdejního bodu konkretizovaného adresou (dále jen „výdejce“). O připravenosti zboží k výdeji u výdejce bude prodávajícího kupujícího informovat na jeho elektronické adrese, z níž byla učiněna objednávka. Zboží bude u výdejce připraveno k vyzvednutí po dobu 5 pracovních dnů. Nevyzvedne-li si kupující zboží v uvedené lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 
  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. K opakování doručení není prodávající povinen, prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 
  5. V případě, že kupující zboží nepřevezme (např. nevyzvedne si jej v době uložení zásilky na sjednaném místě/výdejním bodu), a zboží bude odesláno zpět prodávajícímu, má prodávající právo na náhradu škody ve výši odpovídající součtu poštovného/nákladům na doručení za neúspěšné doručení zboží prodávajícímu a poštovného za navrácení /nákladům na doručení zboží prodávajícímu.
  6. Při převzetí zboží od přepravce/při výdeji je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci/výdejci zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce/výdejce převzít.
  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  8. Práva z uplatnění vad odpovídající mechanickému poškození zboží, práva z uplatnění vad neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce/výdejce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s čl. 6 odst. 5 těchto obchodních podmínek

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží činí lhůta pro uplatnění práva z vady dvanáct měsíců od převzetí zboží.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání. Vedle standardního způsobu dodání reklamovaného zboží Kupujícím Prodávajícím (prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou aj,. přičemž Prodávající současně uvádí, že není povinen přijmout zboží zasílané mu na dobírku), Prodávající s ohledem na povahu rostlin přitom preferuje možnost osobního předání vadného zboží Prodávajícímu (po předchozí písemné či telefonické domluvě) na adrese sídla/provozovny.   K uplatnění reklamace může kupující použít reklamační formulář dostupný zde
 6. Prodávající neodpovídá za vady zboží a právo z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží v následujících případech:
 •  

a) je-li pro takovou vadu na zboží v době převzetí sjednávána sleva z kupní ceny,
b) vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci,
c) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží Kupujícím,
d) mechanické poškození zboží,
e) vada vznikla neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží nebi vada vznikla v důsledku nedodržování pokynů ohledně údržby a skladování zboží, přičemž Kupující bere na vědomí, že je-li zbožím rostlina, neodpovídá Prodávající neodpovídá za vady zboží a právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží v případě, kdy vada na rostlině vznikne v důsledku nevhodné péče o rostlinu
f) provedení zásahu či změna parametrů zboží,
g) vada byla způsobena (i) Kupujícím; (ii) důvody na straně kupujícího (např. zvířetem ve vlastnictví nebo svěřeném do péče kupujícího); nebo (iii) třetí osobou odlišnou od prodávajícího a bez zavinění prodávajícího,
h) Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
i) poškození v důsledku vyšší moci,
j) rozdílnosti odstínů a/nebo  barevné sytosti skutečného zboží a fotografií zboží zobrazovaných na elektronických zařízeních, zejména v důsledku nepřesného zobrazení barev na monitoru
k) vada již byla vytýkána již v minulosti a Prodávající na ni poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny daného zboží,


8. DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KÓDY

 1. Kupující je oprávněn při vytváření objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.
 2. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy: (i) není možné uplatňovat opakovaně; (ii) nelze vzájemně kombinovat; a (iii) nelze použít na nákup dalších poukazů.
 3. hodnota uplatněných dárkových poukazů / slevových kódů se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl dárkový poukaz / slevový kód uplatněn, v případech zboží, kdy je možno takový poukaz / slevový kód uplatnit, není-li uvedeno jinak.
 4. Slevové kódy nelze uplatnit na zboží ve výprodeji, ledaže prodávající výslovně stanoví jinak.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky, přičemž sleva bude uplatněna v rámci první vratky zboží. V případě dárkového poukazu dále vystaví prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě, a to s dobou platnosti původního dárkového poukazu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující nemá v případě odstoupení od kupní smlouvy a/nebo jiného důvodného vrácení zboží nárok požadovat vystavení nového slevového kódu.
 6. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 7. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 8. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zazelense@cupofplants.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího a na adresu sídla.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: Milan Tůma, IČO: 88051251, se sídlem Nad Sýpkami 1030/5, 594 01, Velké Meziříčí, adresa elektronické pošty info@milantumaknives.com, telefon 608042330.
  5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13.1.2023

Ve Velkém Meziříčí dne 13.1.2023